Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs ingevoerd. Het uitgangspunt van passend onderwijs is, dat iedere leerling onderwijs krijgt op een passende plek die aansluit bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van de leerling. In de praktijk betekent dit dat de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een steeds belangrijkere plaats inneemt en er minder verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs zullen plaatsvinden.

Om goed af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen is het in de eerste plaats van belang om eventuele problemen zo vroeg mogelijk te signaleren. We gebruiken daarvoor toetsen en observatie-instrumenten en ook de digitale adaptieve verwerking van lesstof in
Snappet/gynzy helpt ons daarbij. We krijgen daarmee een goed beeld van de ontwikkeling van onze leerlingen en kunnen vervolgens ons onderwijs hierop aanpassen. Het schooljaar is bij ons op school verdeeld in twee blokken. Voor elk blok beschrijven de leerkrachten in een groepsplan de doelen waaraan zij in die periode gaan werken en de manier waarop zij dat gaan doen. Er wordt in alle groepen gewerkt in drie niveaus. Voor leerlingen voor wie persoonlijke doelen opgesteld worden, wordt in een uitzonderlijk geval een individueel handelingsplan opgesteld. Onze intern begeleider coŲrdineert deze zorg.