Samenwerking externe partijen

We werken als school met verschillende partijen samen:

Samenwerkingsverband Profi Pendi
Het samenwerkingsverband zorgt voor een netwerk van ondersteuningsmogelijkheden rondom de kinderen, de school en eventueel de ouders. Wij zijn als school gekoppeld aan een vaste consulent die ons kan adviseren.

Breed sociaal loket Lopik
Kinderen hebben soms problemen die samenhangen met de thuissituatie en leefomgeving. De school heeft ook een taak in het bieden van zorg aan deze leerlingen. De maatschappelijk werker van het breed sociaal loket kan hierbij hulp bieden, zowel aan de leerkracht, intern begeleider als aan de ouders.
Het breed sociaal loket werkt nauw samen met de school en is onderdeel van de zorgstructuur. Hierdoor is het mogelijk om vroegtijdig problemen te signaleren en snel hulp te bieden.
U kunt als ouder ook contact opnemen met het breed sociaal loket door te bellen naar (0348) 55 99 55 of door het contactformulier op de website van de gemeente Lopik in te vullen.

GGD jeugdarts
Vanaf het moment dat uw kind geboren wordt zijn er contactmomenten met de GGD op het consultatiebureau. Zodra uw kind 4 jaar is geworden, worden deze contactmomenten veel minder frequent. In groep 2 en groep 7 vindt er een preventief gezondheidsonderzoek plaats op school. Mocht u buiten deze contactmomenten vragen hebben met betrekking tot de opvoeding of zorgen hebben rondom het welbevinden van uw kind dan kunt u contact opnemen met de jeugdarts. De intern begeleider kan u hierbij helpen.