Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Zij adviseert het schoolbestuur over allerlei zaken die de school betreffen. Zo kijkt zij kritisch naar het voorgestelde personeelsbeleid, het formatieplan (financiŽle invulling), identiteit, lesmethodes, ARBO-regels, schoolveiligheid (denk aan het pestprotocol), tussenschoolse opvang, kortom een breed terrein aan besluiten waarvoor de directie instemming van de MR moet vragen.

In de MR hebben zowel personeelsleden als ouders zitting. De MR is dus de gesprekspartner namens zowel de ouders als het personeel van het bestuur en de schoolleiding. Bij deze gesprekken staan de belangen van de school voorop. 

De data van de vergaderingen staan hieronder gepubliceerd, zodat iedereen kan lezen wat er wordt besproken.
De agenda hangt op het prikbord bij de hoofdingang.

Als u zelf onderwerpen in een vergadering besproken zou willen zien, stellen wij het zeer op prijs dat u die bij ons meldt.
Het zijn tenslotte uw kinderen waar het om gaat. Dit kan via mrpolsbroek@pcpotrivia.nl


Samenstelling

In het schooljaar 2018-2019 heeft de MR de volgende samenstelling:
 
- Eddy Erkelens, Personeelsgeleding MR en GMR, voorzitter
- Peter Teeuw, Personeelsgeleding MR
- Jenny de Heer, Oudergeleding MR
- Gerdine Kok, Oudergeleding MR, secretaris

Het jaarverslag van de MR 2016-2017 kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag van 2017-2018 wordt momenteel gemaakt.


Vergaderdata 2018-2019

Alle vergaderingen beginnen om 19:00 in de school.
Dinsdag 3 september 2018
Maandag 29 oktober 2018
Maandag 3 december 2018
Maandag 21 januari 2019
Maandag 4 maart 2019
Maandag 15 april 2019
Maandag 27 mei 2019

 

Kalender

03 september 2018
MR-vergadering
29 oktober 2018
MR-vergadering
03 december 2018
MR-vergadering
Meer Kalender