Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Zij adviseert het schoolbestuur over allerlei zaken die de school betreffen. Zo kijkt zij kritisch naar het voorgestelde personeelsbeleid, het formatieplan (financiŽle invulling), identiteit, lesmethodes, ARBO-regels, schoolveiligheid (denk aan het pestprotocol), tussenschoolse opvang, kortom een breed terrein aan besluiten waarvoor de directie instemming van de MR moet vragen.

In de MR hebben zowel personeelsleden als ouders zitting. De MR is dus de gesprekspartner namens zowel de ouders als het personeel van het bestuur en de schoolleiding. Bij deze gesprekken staan de belangen van uw kind voorop. Deze kunnen het best gewaarborgd worden als het personeel over voldoende en de juiste faciliteiten beschikt.
agenda MR vergadering 22 mei 2018.pdf
De agendaís van de MR (ongeveer 6 per jaar) worden in de school (prikborden) en op de website gepubliceerd, zodat iedereen kan lezen wat er wordt besproken. Als u zelf onderwerpen in een vergadering besproken zou willen zien, stellen wij het zeer op prijs dat u die bij ons meldt. Het zijn tenslotte uw kinderen waar het om gaat. Dit kan via mrpolsbroek@pcpotrivia.nl
In het schooljaar 2017-2018 heeft de MR de volgende samenstelling:
 
- Janny Roest, lid van de MR en afgevaardigde namens het personeel; afgevaardigde naar de GMR
- Eddy Erkelens, lid van de MR en afgevaardigde namens het personeel
- Jenny de Heer, lid van de MR en afgevaardigde namens de ouders
- Gerdine Kok, secretaris van de MR en afgevaardigde namens de ouders

Het jaarverslag van de MR 2016-2017 kunt u hier downloaden.

De agenda voor de komende vergadering kunt u hier downloaden.